Bouwen & wonen - meer informatie

Home > Bouwen & wonen - meer informatie

Hieronder vindt u meer informatie rondom het aanvragen van een vergunning:


Vooroverleg

Sommige aanvragen om omgevingsvergunningen bestaan uit meerdere activiteiten, bijvoorbeeld slopen, bouwen, monumenten en het kappen van bomen. Het kan belangrijk zijn dat u, voordat u een aanvraag om vergunning indient, in vooroverleg treedt met de gemeente. Wij kijken met u voor welke onderdelen u een omgevingsvergunning moet aanvragen en wat de eventuele kans van slagen is.

De gemeente probeert binnen 6 weken bericht te geven op uw vooroverleg. Het formulier voor het indienen van een vooroverleg vindt u hier.

terug naar het Bouwen & wonen loket

Principeverzoek

(Bouw) plannen worden altijd getoetst aan het geldende bestemmingsplan. Hierin staat aangegeven wat u wel en niet mag bouwen en welk gebruik er geldt. Het kan zijn dat u een plan voor bijvoorbeeld het uitbreiden van uw woning heeft en dat dit niet in het geldende bestemmingsplan past. De gemeente kan dan bekijken of en op welke wijze zij medewerking wil verlenen. Omdat niet duidelijk is aan te geven wanneer wel of geen medewerking verleend kan worden, kunt u voor een antwoord op deze vraag een principeverzoek indienen. De gemeente beoordeelt daarmee of uw bouwplan al dan niet voor een planologische procedure in aanmerking komt. Het formulier voor het indienen van een principe verzoek vindt u hier.

terug naar het Bouwen & wonen loket

Vergunningsvrij

Met de invoering van de Wabo is ook het aantal vergunningsvrije activiteiten verruimd. Dat betekent dat er voor bepaalde omgevingsaanpassingen helemaal geen vergunning meer aangevraagd hoeft te worden. Deze verruiming geldt echter niet voor gemeentelijke en rijksmonumenten of panden en gronden gelegen in een beschermd stads- of dorpsgezicht.

 Indien u van plan bent een bepaalde activiteit uit te voeren, waarvan u denkt dat deze vergunningsvrij is, adviseren wij u om contact op te nemen met de gemeente. Om te kijken of iets vergunningvrij is kunt u ook de check doen op www.omgevingsloket.nl

terug naar het Bouwen & wonen loket

Bestemmingsplannen inzien

U kunt de verschillende bestemmingsplannen van de gemeente inzien. Een bestemmingsplan beschrijft wat er met de ruimte in de gemeente mag gebeuren. In het bestemmingsplan legt de gemeente de bestemming van gronden en bouwwerken vast. Een bestemmingsplan bevat niet alleen regels over welk grondgebruik is toegestaan, maar ook over de mogelijkheden van bouwwerken. Er zijn al verschillende bestemmingsplannen digitaal gemaakt, welke u hier kunt inzien. Ook kunt u gebruik maken van de openbare computer in het klantcontactcentrum. Is het bestemmingsplan van uw perceel nog niet digitaal? Dan kunt u een email sturen naar bwt@giessenlanden.nl (per 1 oktober wordt dit bwtozhz@giessenlanden.nl). In de email moet u aangeven wat het adres is van het betreffende perceel, of de kadastrale gegevens en uw persoonsgegevens.

terug naar het Bouwen & wonen loket

Aanvullende regels waterschap

Als u bouwt in de buurt van water of een dijk of een groot bouwplan uitvoert, gelden er mogelijk aanvullende regels van het waterschap. Neem in dat geval contact op met de afdeling Vergunningen van Waterschap Rivierenland, telefoon 0344 – 649494. 

terug naar het Bouwen & wonen loket

Bodemonderzoek

Op verontreinigde grond mag niet gebouwd worden als het gaat om een bouwwerk waarin nagenoeg voortdurend mensen zullen verblijven. Bij het aanvragen van een omgevingsvergunning is daarom soms een bodemonderzoek nodig. Na een verkennend onderzoek kan verder onderzoek en eventueel een saneringsonderzoek nodig zijn.

terug naar het Bouwen & wonen loket

Welstandscommissie en welstandsnota

Dit is een wettelijk voorgeschreven externe commissie van deskundigen. Bij de boordeling van een plan wordt gelet op o.a. de architectuur, de hoofdvorm en de te gebruiken kleuren en materialen in relatie tot de omgeving. Dit is omschreven in de welstandnota. Via Bouw- en Woningtoezicht kan op afspraak de zitting van de gedelegeerde van de welstandscommissie of de commissie, bestaande uit meerdere leden, worden bijgewoond.

De welstandsnota is hieronder te downloaden:

terug naar het Bouwen & wonen loket