Project Kruising Hoornaar

Home > Plannen en projecten > Hoornaar > Project Kruising Hoornaar

Het afgelopen jaar is er veel gebeurd rondom het nieuwbouwproject De Kruising in Hoornaar. Via dit bericht willen wij u informeren over de huidige stand van zaken en het vervolgtraject.

De plannen voor de Kruising Hoornaar zijn tijdens verschillende informatieavonden gepresenteerd. Naar aanleiding van deze avonden zijn diverse wijzigingen doorgevoerd. Vervolgens is door inwoners een handtekeningenactie georganiseerd waarbij met name bezwaar werd gemaakt tegen de hoogte van de nieuwbouw.

 

De gemeente heeft daarop eind vorig jaar besloten het project tijdelijk stop te zetten en na te gaan of er wellicht mogelijkheden waren om aan de bezwaren van de inwoners tegemoet te komen. Met die opdracht is projectontwikkelaar Epicurus opnieuw naar de tekentafel gegaan. Daaruit kwam naar voren dat het doorvoeren van de gewenste wijzigingen nog niet zo eenvoudig is. Het aanpassen van de huidige plannen zal grote gevolgen hebben voor de kwaliteit en de haalbaarheid van het plan.

 

In april 2010 is het nieuwe college van burgemeester en wethouders aangetreden. Dit college heeft besloten om het totale project Kruising Hoornaar te splitsen in twee projecten: Hornedamme en De Raat. Beide projecten krijgen een eigen planning en vervolgprocedure.

 

Project 1. Hornedamme

De meeste bezwaren zijn gericht tegen het project De Hornedamme. In de komende periode wordt dit plan door de nieuwe wethouder Ruimtelijke Ordening zorgvuldig bekeken. In een later stadium zal worden bepaald of het project in de huidige vorm wordt doorgezet of dat een alternatieve procedure wordt gevolgd. Zodra er meer bekend is over het vervolgproces worden inwoners hierover geïnformeerd via de gemeentepagina.

 

Project 2: De Raat

Het college is tot de conclusie gekomen dat het huidige plan voor de huurwoningen op het terrein van de voormalige school (Project De Raat) het beste aansluit op de wensen voor woningbouw in Hoornaar. Aanpassingen aan dit plan leveren in de ogen van het college te weinig resultaat op om hiermee verder te gaan. Het plan voor de ontwikkeling van De Raat wordt tijdens de raadsinformatieavond op 10 juni en de raadsvergadering op 24 juni behandeld door de gemeenteraad. Als de gemeenteraad akkoord gaat met dit plan zal dit project verder in gang worden gezet. Na publicatie van de bouwvergunning op de gemeentepagina kunnen inwoners van Hoornaar die een zienswijze hebben ingediend, eventueel bezwaar aantekenen tegen het verlenen van de bouwvergunning.