Bijzondere bijstand

Home > Producten en diensten > Ons aanbod > Bijzondere bijstand
 • Samenvatting

  Staat u onverwacht voor bijzondere kosten en heeft u daarvoor geen geld opzij kunnen zetten? Is het onmogelijk de kosten ergens anders vergoed te krijgen? Dan kunt u bijzondere bijstand aanvragen.

 • Voorwaarden

  De bijzondere bijstand is bedoeld voor bijzondere kosten. Dat zijn extra, noodzakelijke kosten die u bijvoorbeeld moet maken door ziekte, een handicap of om sociale redenen. De kosten kunnen eenmalig zijn, maar ook wekelijks of maandelijks terugkomen.

  Voorbeelden van bijzondere kosten zijn:

  1. Aanschaf van een bril of gehoorapparaat.
  2. Maaltijdvoorziening, als u niet in staat bent om zelf uw eten klaar te maken.
  3. Aangepaste schoenen.
  4. Dieetkosten.
  5. Pedicurekosten.
  6. Kosten door extra slijtage van kleding en beddengoed.

  Komt u hiervoor in aanmerking?

  Iedereen kan bijzondere bijstand aanvragen. Het soort inkomen en uw leeftijd spelen geen rol. Wel wordt rekening gehouden met de hoogte van uw inkomen en uw vermogen. Soms vraagt de gemeente medisch advies om te toetsen of de gevraagde bijzondere bijstand voor u medisch noodzakelijk is.

  Bij een aanvraag voor bijzondere bijstand wordt het volgende bekeken:

  1. Zijn de kosten om medische of sociale redenen noodzakelijk?
  2. Kunt u de kosten niet (geheel) zelf betalen?
  3. Is er geen andere instelling die de kosten vergoedt, zoals uw ziektekostenverzekeraar?

  Eigen bijdrage

  Ook als u geen minimuminkomen heeft, kunt u voor bijzondere bijstand in aanmerking komen. Uw inkomen kan een uitkering zijn van de gemeente of van een andere instantie, een salaris of een pensioen. Als uw inkomen hoger is dan de voor u geldende bijstandsnorm dan moet u meestal een deel van de kosten zelf betalen. Hoeveel dit is, hangt af van de hoogte van uw inkomen en van uw gezinssamenstelling.

  1. Is uw inkomen niet hoger dan de bijstandsnorm, dan worden de noodzakelijke kosten vergoed.
  2. Er wordt wel rekening gehouden met uw vermogen, zoals spaargeld of een eigen huis. U hoeft niet eerst uw hele vermogen op te maken, voordat u in aanmerking komt voor bijzondere bijstand.

  Structurele kosten

  Als u voor langere tijd dezelfde kosten moet maken (bijvoorbeeld maandelijkse reiskosten voor een behandeling in het ziekenhuis), kunt u een aanvraag indienen voor al die kosten tegelijk.

  Bewaar de bewijzen

  Het is belangrijk alle rekeningen en bonnen goed te bewaren. U ontvangt alleen bijzondere bijstand als u kunt aantonen de kosten daadwerkelijk te hebben gemaakt.

  Drempelbedrag

  Bij de berekening van uw draagkracht kan de gemeente een drempelbedrag toepassen. De gemeente mag, maar is daartoe niet verplicht, af zien van het drempelbedrag. De hoogte kan variëren van nihil tot het wettelijke maximumbedrag van € 112,-.

  Lening

  1. Heeft u een inkomen op minimumniveau, dan kunt u in eerste instantie terecht bij de Gemeentelijke Kredietbank voor een lening.
  2. Als u daar geen lening krijgt, dan kan de gemeente besluiten u een lening te geven.
  3. Soms bestaat bijzondere bijstand uit een lening, in elk geval voor duurzame gebruiksgoederen met een lange levensduur, zoals koelkasten, bedden, vloerbedekking.
  4. De hoogte van de aflossing van de lening hangt af van uw inkomen en de hoogte van de bijstandsuitkering.
 • Gang van zaken

  De gemeente Giessenlanden is aangesloten bij de RSD (Regionale Sociale Dienst) in Gorinchem. U kunt bij hen terecht met vragen over bijzondere bijstand.

  U kunt bijzondere bijstand op twee manieren aanvragen:

  1. Door een afspraak te maken bij het loket van het gemeentehuis.
  2. Door een brief te schrijven aan uw gemeente met een verzoek om bijzondere bijstand voor bijzondere kosten die u nog moet maken.

  Procedure

  1. Na ontvangst van uw brief krijgt u een aanvraagformulier en inlichtingenformulier thuisgestuurd.
  2. Met de door u ingeleverde aanvraag- en inlichtingenformulieren en bewijsstukken beoordeelt de gemeente of u recht heeft op bijzondere bijstand.
  3. Deze beoordeling bestaat uit de volgende afwegingen:
  • Behoort u tot de rechthebbenden?
  • Zijn er andere voorzieningen, zoals eigen middelen (inkomen of vermogen)?
  • Kunt u bij een andere instantie terecht, bijvoorbeeld uw ziektekostenverzekeraar?
  • Bij de berekening van de hoogte van de financiële ondersteuning spelen de bijzondere kosten en uw eigen vermogen een rol.

  Besluitvorming

  De hele procedure mag maximaal acht weken duren, gerekend vanaf de datum van aanvraag, inclusief ontvangst van alle gevraagde gegevens. Tegen het besluit op uw aanvraag kunt u bezwaar maken.

 • Meenemen

  1. Identiteitsbewijzen van u en eventueel uw partner.
  2. Bewijs burgerservicenummers (voorheen: sofi-nummers) van u en eventueel uw partner.
  3. Een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier.
  4. Een volledig ingevuld en ondertekend inlichtingenformulier voorzien van benodigde bewijsstukken.
  5. Bewijzen van uw inkomen, vermogen en schulden.
  6. Bewijzen van de te maken kosten.
 • Tips

  Oordeel niet zelf

  Als u twijfelt of u voldoet aan de voorwaarden om voor bijzondere bijstand in aanmerking te komen, neemt u dan contact op met de contactambtenaar van de gemeente. Deze kan u precies vertellen wat in uw geval mogelijk is.

  Moment van aanvragen

  Vraag bijzondere bijstand aan voordat u de kosten maakt. Een aanvraag voor vergoeding wordt meestal afgewezen als de kosten gemaakt zijn voordat u de aanvraag indient.

 • Wetgeving

 • Contactpersonen

  Regionale Sociale Dienst Alblasserwaard-Oost/Vijf
  tel: 0183 - 650200
  e-mail: info@rsdaov.nl