Veelgestelde vragen Bedrijfsloket

Home > Veelgestelde vragen Bedrijfsloket

bedrijfsloket.gifVeel gestelde vragen Bedrijfsloket

 

 1.  

  Wabo

 2. Wat verandert er ten opzichte van de huidige situatie?
 3. Welke vergunningen vallen onder de omgevingsvergunning?
 4. Hoe kan ik een aanvraag indienen?
 5. Hoe langt duurt een aanvraagprocedure?
 6. Hoe verloopt de bezwaarprocedure?
 7. Gaat de omgevingsvergunning ten koste van de bescherming van onze leefomgeving?
 8. Hoe zit het met de watervergunning?
 9. Kan ik mijn aanvraag digitaal indienen?
 10. Wanneer merk ik als bedrijf de voordelen van de omgevingsvergunning?

 

 

 

bedrijfsloket.gifAntwoorden

 

 

1.    Hoe vraag ik een drank- en horeca vergunning aan? 

Als in uw horecabedrijf alcoholische dranken verstrekt en genuttigd worden, moet u een drank- en horecavergunning van de gemeente hebben. Uw horecapand moet aan een aantal inrichtingseisen voldoen. Ook worden er eisen aan het personeel gesteld. Zo moeten leidinggevenden minimaal 21 jaar zijn en een SVH Verklaring Sociale hygiëne of Verklaring Vakbewaamheid hebben. Mogelijk vraagt uw gemeente om een ingevuld BIBOB-formulier. 

Wijzigingen in uw horecabedrijf

Als de leidinggevende of de rechtsvorm van uw horecabedrijf verandert, moet u een nieuwe drank- en horecavergunning aanvragen. Als uw horecabedrijf bouwtechnisch zodanig verandert dat deze niet meer overeenkomt met de omschrijving in de drank- en horecavergunning, moet u dit binnen een maand melden bij de gemeente. 

Ontheffing drank- en horecavergunning (tapontheffing)

Als u bij een evenement zwak-alcoholhoudende drank wilt verkopen, hebt u een ontheffing drank- en horecavergunning van de gemeente nodig. Deze geldt voor een aaneengesloten periode van maximaal 12 dagen. 

Aanvraagformulier

Het aanvraagformulier voor zowel de vergunning als de ontheffing kunt u vinden op deze pagina.

 

Bent u tevreden met het antwoord?

Ja – ga terug naar het bedrijfsloket

Nee – stel uw vraag via e-mail: bedrijven@giessenlanden.nl

 

 

2.    Waar moet ik rekening meehouden als ik reclame wil plaatsen?

Aan het maken van reclame zijn regels verbonden. Zo hebt u voor het plaatsen van een reclamebord op uw pand meestal een reclamevergunning nodig. Dien hiervoor een verzoek in bij het Bedrijfsloket.

 

Bent u tevreden met het antwoord?

Ja – ga terug naar het bedrijfsloket

Nee – stel uw vraag via e-mail: bedrijven@giessenlanden.nl

 

 

3.    Heb ik voor een bedrijf aan huis een vergunning nodig? 

In de Nota Lokale Bedrijvigheid, in hoofdstuk 4 ‘bedrijfsvestiging en doorgroeimogelijkheden’ zijn een aantal beleidsregels opgenomen die hier betrekking op hebben, zoals:

           

I.    Ondernemen c.q. wonen en werken is toegestaan indien wonen de hoofdfunctie is en het ondernemen de nevenfunctie.

II.    Beroep of bedrijf aan huis, waar wonen de hoofdfunctie blijft, is bestaand beleid en wordt in elk bestemmingsplan opgenomen.

III.    Wanneer een bedrijf in een van de dorpen of linten te groot wordt en daarmee zijn omgeving verstoord, zal het gestimuleerd worden dat het bedrijf verplaatst naar een van de drie bedrijventerreinen op het grondgebied.

 

Meer beleidsregels zijn te vinden in de Nota Lokale Bedrijvigheid.

 

Bent u tevreden met het antwoord?

Ja – ga terug naar het bedrijfsloket

Nee – stel uw vraag via e-mail: bedrijven@giessenlanden.nl

 

 

4.    Welke subsidiemogelijkheden zijn er binnen de gemeente? 

Binnen de gemeente Giessenlanden zijn er geen subsidiemogelijkheden voor ondernemers. Bij hogere overheden en ministeries zijn er verschillende regelingen, die zich richten op specifieke doelgroepen. Het hangt van bijvoorbeeld de activiteiten en de grootte van het bedrijf af waar u precies voor in aanmerking komt. Zo zijn er speciale regelingen voor het midden- en kleinbedrijf. 

Als u niet weet voor welke regelingen u in aanmerking komt, kunt u gebruik maken van een toolkit:  www.nlinnovatie.nl/ondernemingsfinanciering. Met de subsidiewijzer van Antwoord voor bedrijven kunt u zoeken in alle subsidies voor ondernemers: www.antwoordvoorbedrijven.nl

 

Bent u tevreden met het antwoord?

Ja – ga terug naar het bedrijfsloket

Nee – stel uw vraag via e-mail: bedrijven@giessenlanden.nl

 

 

5.    Kan het parkeren in mijn omgeving beter geregeld worden? 

In de Nota Lokale Bedrijvigheid, paragraaf 4.4 is beschreven dat bedrijven op eigen terrein dienen te parkeren. Dit geldt ook voor de bezoekers die het bedrijf ontvangt. Bedrijven zorgen voor voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein en daarnaast voor een goede inpassing.  

Bent u tevreden met het antwoord?

Ja – ga terug naar het bedrijfsloket

Nee – stel uw vraag via e-mail: bedrijven@giessenlanden.nl

 

 

6.    Wat zijn de mogelijkheden voor de inzameling van bedrijfsafval?

Reinigingsdienst Waardlanden is ontstaan door een fusie tussen drie reinigingsorganisaties: de reinigingsdiensten van de gemeenten Gorinchem en Hardinxveld-Giessendam en de GGNZ, die het afval ophaalde in de gemeenten Giessenlanden, Graafstroom, Liesveld, Nieuw-Lekkerland en Zederik. 

Bedrijven kunnen voor het aanbieden van hun afval een overeenkomst sluiten met Reinigingsdienst Waardlanden. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met Waardlanden via 0183 - 68 11 11 of kijk op de website www.waardlanden.nl. U kunt zo ook een afspraak maken met een bedrijfsadviseur van de reinigingsdienst Waardlanden. 

Bent u tevreden met het antwoord?

Ja – ga terug naar het bedrijfsloket

Nee – stel uw vraag via e-mail: bedrijven@giessenlanden.nl

 

 

 

Wabo

 

7. Wat verandert er voor bedrijven? 

Ook voor bedrijven wordt het aanvragen van vergunningen eenvoudiger. Door de invoering van de Wabo worden maar liefst 25 toestemmingen gebundeld in één omgevingsvergunning. Daarnaast komt er één integraal en digitaal aanvraagformulier dat bij één loket wordt ingediend.

Heeft u een vergunning nodig waarvoor goedkeuring door bijvoorbeeld provincie of waterschap is vereist? Dan hoeft u niet langer zelf contact opnemen te nemen met de verschillende instanties. Ook deze afstemming en behandeling gebeurt via een loket. Achter het loket werken overheden dus samen om te komen tot één besluit, zonder tegenstrijdige voorschriften. Er is één beroepsgang en één controlerende instantie die verantwoordelijk wordt voor de coördinatie van toezicht en handhaving.

Wanneer u de vergunningaanvraag indient bij de gemeente, zorgen wij ervoor dat uw aanvraag bij het juiste bevoegd gezag komt. U krijgt van de gemeente bericht waar en bij wie uw aanvraag wordt behandeld. 

Bent u tevreden met het antwoord?

Ja – ga terug naar het bedrijfsloket

Nee – stel uw vraag via e-mail: bedrijven@giessenlanden.nl

 

 

8. Wat verandert er ten opzichte van de huidige situatie?  

Stel: u hebt een onderneming en wilt een bedrijfspand bouwen of uitbreiden. Daarvoor zijn al snel meerdere vergunningen en toestemmingen nodig, soms van verschillende overheden zoals het Rijk, de provincie, waterschap en gemeente.Elke vergunningaanvraag heeft een eigen procedure heeft, met eigen mogelijkheden voor inspraak, bezwaar en beroep. Hierdoor kan het lang kan duren voordat alle benodigde vergunningen zijn geregeld. Bovendien moest u zelf contact opnemen met de verschillende betrokken overheden om alle toestemmingen te verkrijgen. Dat gaat veranderen.

Om de processen rond het aanvragen van vergunningen efficiënter te laten verlopen, werkt het ministerie van VROM aan de invoering van een nieuwe wet: de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Hierdoor wordt het mogelijk om veel noodzakelijke toestemmingen in één keer en met één procedure aan te vragen. Maar liefst 25 toestemmingen die nu met het oog op kwaliteit van leefomgeving nodig zijn, worden vervangen door één omgevingsvergunning. 

Bent u tevreden met het antwoord?

Ja – ga terug naar het bedrijfsloket

Nee – stel uw vraag via e-mail: bedrijven@giessenlanden.nl

 

 

9. Welke vergunningen vallen onder de omgevingsvergunning?  

De Wabo heeft betrekking op natuur, milieu, bouwen en ruimte en regelt door middel van één vergunning de toestemmingen en vergunningen voor de volgende wetten: 

 • VROM-wetten (locatiegebonden), zoals de Woningwet (bouwvergunning), de Wet milieubeheer (milieuvergunning en meldingsplicht verandering inrichting) en de Wet ruimtelijke ordening (ontheffing bestemmingsplan, aanlegvergunning);
 • Monumentenwet (monumentenvergunning);
 • Mijnbouwwet (mijnbouwmilieuvergunning);
 • Wet verontreiniging oppervlaktewateren (indirecte lozingen);
 • Diverse gemeentelijke en provinciale verordeningen (zoals de reclame-, inrit- en sloopvergunningen, de aanlegvergunning en de gebruiksvergunning voor zover nog nodig);
 • Natuurbeschermingswet (vergunningen tot handeling in een beschermd natuurgebied met gevolgen voor habitat en soorten);
 • Flora- en faunawet (ontheffing).

 

Voor activiteiten die niet locatiegebonden zijn en waarvoor wel toestemming nodig is in het kader van de Natuurbeschermingswet en de Flora- en faunawet, zal rechtstreeks bij de provincie dan wel bij het ministerie van LNV melding moeten worden gedaan of ontheffing moeten worden aangevraagd. 

Bent u tevreden met het antwoord?

Ja – ga terug naar het bedrijfsloket

Nee – stel uw vraag via e-mail: bedrijven@giessenlanden.nl

 

10. Hoe kan ik een aanvraag indienen?   

Er komt één integraal en digitaal aanvraagformulier dat door uw bedrijf bij één loket kan worden ingediend. Aan de hand van de aanvraag wordt door de verschillende betrokken instanties samengewerkt om te komen tot één besluit. Er is één beroepsgang en één controlerende instantie die verantwoordelijk wordt voor de coördinatie van toezicht en handhaving. 

U hebt dan nog slechts te maken met één loket (meestal bij de gemeente), digitaal of fysiek. Voor complexe vergunningen kunt u ook bij de Provincie of het Rijk terecht. U kunt de aanvraag stap voor stap compleet maken met één formulier. Het risico dat u bepaalde vergunningen vergeet aan te vragen, wordt daarmee kleiner. 

Bent u tevreden met het antwoord?

Ja – ga terug naar het bedrijfsloket

Nee – stel uw vraag via e-mail: bedrijven@giessenlanden.nl

 

 

11. Hoe langt duurt een aanvraagprocedure?  

Voor reguliere vergunningen (alle vergunningen waar bijvoorbeeld geen milieutoets, flora- en faunatoets of toestemming voor brandveilig gebruik voor nodig is) geldt vanaf 1 juli 2010 een ‘fatale’ termijn: een vergunning wordt van rechtswege verleend als het bevoegd gezag niet binnen acht weken beslist. Deze procedure mag met maximaal zes weken worden verlengd. Voor meer complexe plannen geldt de uitgebreide procedure, waarin het bevoegd gezag binnen zes maanden een beslissing neemt (met de mogelijkheid tot verlenging met zes weken). Vooral de milieuoverwegingen hebben langere behandeltijd nodig. 

Bent u tevreden met het antwoord?

Ja – ga terug naar het bedrijfsloket

Nee – stel uw vraag via e-mail: bedrijven@giessenlanden.nl

 

12. Hoe verloopt de bezwaarprocedure?  

Belanghebbenden moeten in één keer al hun bezwaren tegen verlening van de omgevingsvergunning op tafel leggen. Als de aanvrager zijn aanvraag niet in delen heeft opgeknipt, kunnen die belanghebbenden niet meer in beroep gaan tegen elk afzonderlijk besluit. Er is immers nog maar één besluit. . Zo krijgen de aanvrager én degene die bezwaar aantekent, sneller duidelijkheid of de activiteit wel of niet is toegestaan. 

Bent u tevreden met het antwoord?

Ja – ga terug naar het bedrijfsloket

Nee – stel uw vraag via e-mail: bedrijven@giessenlanden.nl

 

13. Gaat de omgevingsvergunning ten koste van de bescherming van onze leefomgeving?  

De verschillende belangen worden nu tegelijkertijd en in samenhang met elkaar afgewogen. Maar het beschermingsniveau blijft hetzelfde. De wetten waarvan de Wabo de toestemmingen en vergunningen integreert, beschermen nog steeds de bijbehorende, verschillende belangen: het milieu, natuurgebieden en flora en fauna, de kwaliteit van bouwwerken, de ruimtelijke inrichting etc.

Aan die bescherming doet Wabo niets af. De toelaatbaarheid van initiatieven wordt getoetst aan dezelfde wettelijke kaders als nu. 

 

Bent u tevreden met het antwoord?

Ja – ga terug naar het bedrijfsloket

Nee – stel uw vraag via e-mail: bedrijven@giessenlanden.nl

 

14. Hoe zit het met de watervergunning?  

Parallel aan de Wabo werkt het ministerie van Verkeer en Waterstaat aan de Waterwet. De Waterwet werkt op dezelfde manier als de Wabo en integreert zes bestaande vergunningen tot één nieuw stelsel: de watervergunning. Bedrijven en burgers die nu nog verschillende vergunningen op het gebied van water nodig hebben, hebben straks nog maar één vergunning nodig van één bestuursorgaan. 

De watervergunning kunt u aanvragen via het digitale loket. Daarbij kunt u gebruik maken van dezelfde aanvraagmodule op internet als bij de aanvraag voor de omgevingsvergunning. Het is dus mogelijk om tegelijkertijd een aanvraag in te dienen voor de omgevingsvergunning en de watervergunning. Gegevens hoeven niet dubbel worden ingevuld. De aanvraag van de omgevingsvergunning en watervergunning sluiten zo naadloos op elkaar aan. 

Daarnaast blijft het overigens ook mogelijk om de watervergunning rechtstreeks aan te vragen bij de waterbeheerder. De waterbeheerder (de waterschappen en regionale diensten van Rijkswaterstaat en in sommige gevallen de provincie) blijft bevoegd gezag voor de watervergunning. Het aanvraagformulier vindt u in onze productencatalogus.

 

Bent u tevreden met het antwoord?

Ja – ga terug naar het bedrijfsloket

Nee – stel uw vraag via e-mail: bedrijven@giessenlanden.nl

 

15. Kan ik mijn aanvraag digitaal indienen? 

Ja. Er komt een landelijke voorziening waarop gemeenten en provincies kunnen aansluiten. Deze landelijke voorziening bevat een aanvraagmodule op internet, die burgers en ondernemers begeleidt bij het doen van hun aanvraag. Het formulier is vergelijkbaar met de formulieren van de Belastingdienst.

Op basis van uw activiteiten wordt inzichtelijk gemaakt waaraan u moet voldoen en welke gegevens u hiervoor aan de overheid moet leveren. Het uitgangspunt is dat de module hulp biedt als u daarom vraagt. De aanvraag kan ook door derden voor u worden ingevuld. Zo kunnen bijvoorbeeld een architect, adviesbureau en andere adviseurs samen met u een aanvraag opstellen. In de aanvraagmodule wordt rekening gehouden met zowel ervaren als onervaren aanvragers. 

De aanvraagmodule biedt als extra mogelijkheid dat gegevens (formulier en bijlagen) elektronisch kunnen worden toegestuurd. Het is dus niet meer mogelijk om een dossier in veelvoud aan het bevoegd gezag te sturen. Dit kan aanzienlijk schelen in print- en plotkosten. Bovendien sluit de voorziening zo aan op wat bij u al digitaal aanwezig is. 

De voorziening bevat een dossiermodule die de behandelende overheid ondersteunt bij het behandelen van de aanvraag. Hierin wordt de aanvraag digitaal opgeslagen. Als aanvrager kunt u uw concept-aanvraag hier opslaan, voordat deze officieel wordt ingediend. Op deze manier kan het bevoegd gezag uw plannen al inzien en een vooroverleg faciliteren. Als het bevoegd gezag deze mogelijkheid biedt, kan via de aanvraagmodule de status van de aanvraag bekeken worden. 

Het is bedoeling om op termijn, net als de Belastingaangifte en bij de aanvraag van de Watervergunning, de digitale indiening voor bedrijven, verplicht te stellen.

 

Bent u tevreden met het antwoord?

Ja – ga terug naar het bedrijfsloket

Nee – stel uw vraag via e-mail: bedrijven@giessenlanden.nl

 

 

16. Wanneer merk ik als bedrijf de voordelen van de omgevingsvergunning?  

Vanuit de betrokken overheden wordt hard gewerkt aan een goede implementatie van de Wabo. Als bedrijf merkt u de voordelen van de omgevingvergunning, alleen als u uw vergunningaanvraag ook daadwerkelijk geïntegreerd indient. Dat betekent bijvoorbeeld dat de verschillende adviserende disciplines die zich binnen uw bedrijf bezig houden met een aanvraag, al tijdens de voorbereidingsfase van een project bij elkaar moeten worden gebracht om tot één aanvraag te komen. 

Overheidsinstanties werken aan een verbetering van het vooroverleg waarbij alle vereiste disciplines zijn betrokken. Deze professionalisering aan overheidskant vereist echter ook een professionalisering aan de andere kant van de aanvrager! Voor een goed vooroverleg moet ook u als bedrijf goed bslagen ten ijs komen. En dat kan een verandering betekenen van uw eigen bedrijfsprocessen.

 

Bent u tevreden met het antwoord?

Ja – ga terug naar het bedrijfsloket

Nee – stel uw vraag via e-mail: bedrijven@giessenlanden.nl