Veelgestelde vragen Wmo

Home > Veelgestelde vragen Wmo

wmo-loket.gifVeel gestelde vragen Wmo 

      Algemeen

 1. Wat is de Wmo?
 2. Wat zijn Wmo-voorzieningen?
 3. Wat is de aanvraagprocedure voor een Wmo-voorziening??
 4. Waar kan ik terecht voor informatie?
 5. Hoe lang heeft de gemeente om te beslissen op mijn aanvraag?
 6. Moet ik voor de Wmo-voorzieningen een eigen bijdrage betalen?
 7. Wat is een 'voorziening in natura'?
 8. Wat is een Persoonsgebonden budget (Pgb)?
 9. Wat is een 'individuele voorziening'?
 10. Wat is een ‘algemene voorziening'?

  Vervoer

 11. Waarom krijg ik geen Pgb voor vervoer in mijn regio?
 12. Hoe kan ik een MolenHopperpas aanvragen?

   Wonen en hulp bij het huishouden

 13. Wat is het verschil tussen hulp bij het huishouden en persoonlijke verzorging? 
 14. Zijn er andere voorzieningen?
 15. Wie kan een aanvraag indienen?

   Rolstoelen

 16. Kunt u zich door een lichamelijke handicap niet zelfstandig verplaatsen?
 17. Lenen of kopen?

  

wmo-loket.gifAntwoord  

Algemeen  

1) Wat is de Wmo? 

De Wmo is een wet die ervoor moet zorgen dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen leven en mee kunnen doen in de samenleving. De Wmo regelt voorzieningen en hulpmiddelen voor wonen en vervoer, zoals rolstoelen of trapliften. Ook regelt de Wmo hulp bij het huishouden, voor mensen die zelf niet (meer) voor hun huishouden kunnen zorgen. De Wmo ondersteunt bovendien vrijwilligers en mantelzorgers. De Wmo is op 1 januari 2007 ingevoerd. Door de Wmo kunnen inwoners gemakkelijker hulp en ondersteuning aanvragen. Zij kunnen daarvoor terecht bij het Wmo-loket.

terug naar het Wmo-loket

2) Wat zijn Wmo-voorzieningen?

 • De Wmo regelt dat mensen die hulp nodig hebben in het dagelijkse leven ondersteuning krijgen van hun gemeente. Het gaat om voorzieningen als hulp bij het huishouden, een rolstoel, vervoersvoorzieningen of een woningaanpassing.   
 • De Wmo ondersteunt mensen die zich inzetten voor hun medemens of buurt. Het gaat bijvoorbeeld om mantelzorgers en vrijwilligers.        
 • De Wmo stimuleert activiteiten die de onderlinge betrokkenheid in buurten en wijken vergroten.        
 • De Wmo biedt ondersteuning om te voorkomen dat mensen later zwaardere vormen van hulp nodig hebben. Het gaat bijvoorbeeld om opvoedingsondersteuning en activiteiten tegen eenzaamheid.

terug naar het Wmo-loket

3) Wat is de aanvraagprocedure voor een Wmo-voorziening? 

Het Wmo-loket heeft de gekantelde werkwijze ingevoerd. Dit houdt in dat er voortaan een “melding” kan worden gedaan voor een gesprek zonder dat er een aanvraagformulier hoeft te worden ingevuld. Hiermee wordt bereikt dat oplossingen eerst dichtbij u zelf kunnen worden gezocht, hetgeen het indienen van een aanvraag overbodig kan maken. Het aanvraagformulier wordt eventueel tijdens een gesprek of huisbezoek door onze indicatiesteller samen met u ingevuld.

Een overzicht van de belangrijkste stappen in onze werkwijze: 

a.        Contact met het Wmo-loket, een melding doen

U kunt in aanmerking komen voor een Wmo-voorziening als:

 • u door ziekte of een beperking bepaalde dingen niet meer zelf kunt en
 • hulp van familie, vrienden of kennissen niet meer voldoende is en
 • algemene voorzieningen geen oplossing bieden.

Onze medewerker kan u informeren en adviseren. Als u voor de eerste keer een beroep doet op de Wmo wordt er met u een afspraak gemaakt om uw vraag, uw situatie en uw mogelijkheden en beperkingen te bespreken. Ook wordt besproken of uw hulpvraag bij de Wmo thuishoort. Is dat niet het geval dan zoekt de Wmo-medewerker samen met u naar andere oplossingen. Soms kan er namelijk gebruik worden gemaakt van regelingen die door andere instanties worden uitgevoerd. 

b.        Het gesprek

Tijdens het huisbezoek wordt door onze indicatiesteller uitvoerig ingegaan op uw hulpvraag of het probleem. Er wordt samen met u bekeken in welke mate er ondersteuning nodig is en welke oplossingen mogelijk zijn. Vanuit een gekantelde werkwijze wordt daarbij uw eigen verantwoordelijkheid en uw omgeving meegenomen. Ook wordt tijdens het gesprek bekeken in hoeverre (wettelijk) voorliggende, algemene, collectieve of algemeen gebruikelijke oplossingen voorhanden zijn. Er wordt zoveel mogelijk met uw persoonskenmerken en individuele situatie rekening gehouden. Het gesprek dient ervoor om (zorgvuldig) te komen tot een maatwerkoplossing en voldoende resultaat. De oplossing hoeft daarbij niet per definitie binnen de ‘Wmo’ te vallen.

U wordt erop gewezen, dat het uiteraard mogelijk is om bij het gesprek een vertrouwenspersoon uit te nodigen. In dit stadium is er dus nog geen sprake van een aanvraag. 

c.        Beoordeling

Als uit het gesprek blijkt dat uw hulpvraag of het probleem alleen kan worden opgelost met een individuele Wmo-voorziening zoals een MolenHopperpas of een rolstoel, dan vult onze indicatiesteller samen met u een aanvraagformulier in voor deze voorziening en wordt u gevraagd het formulier te ondertekenen. 

d.        Medisch advies

Onze indicatiesteller zal de indicatiestelling zoveel mogelijk zelfstandig uitvoeren. Hij of zij is hiervoor opgeleid. Wanneer toch een medisch advies nodig is, dan schakelt het Wmo-loket een extern (medisch) adviesbureau in. Afhankelijk van de situatie vindt een huisbezoek plaats of wordt u gevraagd op een spreekuur van een onafhankelijke arts te verschijnen. 

e.        Besluit

Binnen 8 weken na het indienen van de aanvraag, ontvangt u schriftelijk bericht over het genomen besluit, de zogenaamde beschikking. Uiteraard kunt u ook mondeling een melding doen bij het Wmo-loket op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur door te bellen met (0183) 58 38 38. U kunt ook een e-mail sturen naar wmoloket@giessenlanden.nl

terug naar het Wmo-loket

4) Waar kan ik terecht voor informatie? 

Bij het Wmo-loket, gevestigd in het gemeentehuis in Hoornaar, kunt u terecht voor informatie, advies, aanvragen voor voorzieningen en ondersteuning op het gebied van zorg, wonen en welzijn. Zie voor openingstijden deze pagina

terug naar het Wmo-loket

5) Hoe lang heeft de gemeente om te beslissen op mijn aanvraag? 

De gemeente heeft in principe 8 weken de tijd om te beslissen op uw aanvraag. Indien deze termijn (8 weken tussen de aanvraag en het besluit) zal worden overschreden, wordt u hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld.

terug naar het Wmo-loket

6) Moet ik voor de Wmo-voorzieningen een eigen bijdrage betalen?  

Binnen de gemeente Giessenlanden wordt alleen een eigen bijdrage gevraagd voor de hulp bij het huishouden. De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen en van hoeveel hulp u krijgt. Er is een maximum dat u aan eigen bijdrage moet betalen. De eigen bijdrage wordt geïnd door het Centraal Administratie Kantoor (meer informatie kunt u vinden op www.hetcak.nl). Met vragen over de eigen bijdrage kunt u bellen naar het gratis nummer van het CAK, telefoonnummer: 0800 1925 of kunt u informatie over de hoogte en de berekening van de eigen bijdrage vinden op internet: www.hetcak.nl (directe link). 

terug naar het Wmo-loket

7) Wat is een 'voorziening in natura'? 

Als u een voorziening in ‘natura’ krijgt betekent dit dat u een voorziening, bijvoorbeeld een rolstoel, ontvangt via een leverancier en dat de gemeente de kosten van de rolstoel rechtstreeks aan de leverancier betaalt. Bij hulp bij het huishouden betaalt de gemeente bij Zorg In Natura (ZIN) rechtstreeks de nota van uw zorg aan de zorgleverancier.

terug naar het Wmo-loket

8) Wat is een Persoonsgebonden budget (Pgb)? 

Indien u recht heeft op een voorziening en voldoet aan bepaalde voorwaarden, kunt u in bepaalde gevallen kiezen voor een Pgb. Een Pgb is een bedrag waarmee u zelf een voorziening kunt kopen, zodat u niet afhankelijk bent van de gemeente. Met een Pgb moet u in principe alles zelf regelen.

De gemeente heeft er echter wel voor gezorgd dat u bij allerlei administratieve handelingen ondersteuning kunt krijgen van de Sociale Verzekeringsbank. De hoogte van een Pgb is gelijk aan het bedrag waarvoor de gemeente zelf een vergelijkbare voorziening inkoopt. Voor een aantal voorzieningen, zoals bijvoorbeeld een elektrische rolstoel, wordt het Pgb verhoogd met een gemiddeld bedrag voor onderhoud en reparatie. De gemeente stelt natuurlijk wel voorwaarden aan het verstrekken van een Pgb. Zo is het verplicht om het budget te gebruiken voor het doel waarvoor het is verstrekt. U zult bijvoorbeeld met een nota moeten aantonen dat u de voorziening heeft aangeschaft. U kunt ook voor hulp bij het huishouden een Pgb aanvragen. U krijgt dan een budget, waarmee u zelf hulp kunt inkopen.  

terug naar het Wmo-loket

9) Wat is een 'individuele voorziening'? 

Een individuele voorziening is een voorziening die voor u persoonlijk bestemd is en die u voor langere tijd nodig hebt.  De gemeente zal bepalen of iemand het beste geholpen is met een algemene of met een individuele voorziening. Als de gemeente een goede oplossing kan bieden met een algemene voorziening, dan komt iemand niet in aanmerking voor een individuele voorziening. 

Als de gemeente bepaalt dat u in aanmerking komt voor een individuele voorziening, dan krijgt u de keuze: u kunt de voorziening zelf regelen met een persoonsgebonden budget. Maar u kunt er ook voor kiezen om het regelwerk aan de gemeente over te laten.

terug naar het Wmo-loket

10) Wat is een ‘algemene voorziening'? 

Het gaat hier om direct of uit voorraad beschikbare voorzieningen, die met een minimum aan bureaucratie kunnen worden verstrekt. Kenmerk van algemene voorzieningen is tenslotte dat zij altijd in natura verstrekt worden en nooit als financiële tegemoetkoming of persoonsgebonden budget. Op verzoek zal er aan de aanvrager wel een beschikking kunnen worden afgegeven, zodat rechtsbescherming gewaarborgd is.

terug naar het Wmo-loket

Vervoer 

11) Waarom krijg ik geen Pgb voor vervoer in mijn regio? 

De systematiek van de verordening is dat steeds algemene voorzieningen, waaronder collectief vervoer, het primaat hebben. Bij algemene voorzieningen is geen persoonsgebonden budget mogelijk, waar tegenover staat dat algemene voorzieningen een snel te realiseren oplossing bieden, er bij algemene voorzieningen een eenvoudige en lichte toelatingstoets geldt en er bij de verstrekking daarvan nooit een eigen bijdrage wordt gevraagd. 

terug naar het Wmo-loket

12) Hoe kan ik een MolenHopperpas aanvragen? 

Indien u 80 jaar of ouder bent, kunt u een MolenHopperpas aanvragen. U kunt hiervoor een formulier opvragen bij uw gemeente. Indien u 80 jaar of jonger bent, dient u het aanvraagformulier te gebruiken. De tarieven van 2011 vindt u in dit bericht

terug naar het Wmo-loket

Bovenregionaal vervoer met Valys  

Mensen met een Wmo-voorziening, een invalidenparkeerkaart of een begeleiderskaart van de NS kunnen via Valys buiten de regio reizen. Valys vervoert niet zelf, maar regelt het vervoer van deur tot deur in de vorm van een collectieve (rolstoel-) taxi(bus). De vergoeding die u zelf moet betalen komt neer op de prijs die u ook in het openbaar vervoer zou moeten betalen voor die rit. U kunt tegen betaling (maximaal) vier reisgenoten meenemen. Zij betalen hetzelfde kilometertarief als u. Voor het bovenregionaal vervoer hebt u een vervoerspas nodig. Die kunt u aanvragen bij Valys, via telefoonnummer (0900) 9630. Daar kunt u ook een brochure aanvragen. Op www.valys.nl staat aanvullende informatie. 

  

Hulp bij het huishouden 

Kunt u zelf door ziekte of handicap (tijdelijk) uw huishouden niet doen? Bijvoorbeeld de afwas, wassen, strijken, stofzuigen of ramen zemen? Hebt u ook geen huisgenoten die u daarbij kunnen helpen? Dan kunt u hulp bij het huishouden aanvragen. Deze hulp is geregeld in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

13) Wat is het verschil tussen hulp bij het huishouden en persoonlijke verzorging?    

 • Hulp bij het huishouden is de hulp die u krijgt in uw huishouden. Denk bijvoorbeeld aan de afwas doen, het eten koken, wassen en strijken, stofzuigen en de ramen wassen. Deze zorg kunt u aanvragen bij het Wmo-loket.
 • Persoonlijke verzorging is de hulp die u krijgt voor uzelf. Denk bijvoorbeeld aan hulp bij het opstaan, douchen, scheren, opmaken, aankleden, eten en drinken. Persoonlijke verzorging krijgt u vergoed uit de Algemene Wet Bijzondere ziektekosten (AWBZ). Deze hulp valt niet onder de Wmo.

Persoonlijke hulpHebt u hulp bij uw persoonlijke verzorging nodig? Bijvoorbeeld bij het opstaan, douchen, scheren, aankleden, eten en drinken? Dan krijgt u hulp via de AWBZ. U kunt een aanvraag indienen bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ), (088) 789 15 60.

terug naar het Wmo-loket

14) Zijn er andere voorzieningen? 

Voordat u hulp bij het huishouden krijgt, bekijkt de gemeente of er in uw situatie sprake is van Gebruikelijke Zorg. Dat betekent dat wordt bekeken of er een volwassen gezonde huisgenoot is die de huishoudelijke taken tijdelijk kan overnemen. Er wordt dan geen hulp bij het huishouden toegekend. De gemeente bekijkt ook of er andere voorzieningen zijn waarvan u gebruik kunt maken. Bijvoorbeeld een crèche of kinderdagverblijf, overblijfmogelijkheden op school, voor- en naschoolse opvang, maaltijdvoorziening, hondenuitlaatservice of boodschappendienst.

IndicatieVoor hulp bij het huishouden is een indicatie nodig. Dat kunt u zien als een medisch advies. De gemeente laat vaststellen of u een bepaalde voorziening wel of niet nodig hebt. Als de indicatie is vastgesteld, dan krijgt u een brief. 

Daarin staat:

 • of een hulp bij het huishouden u komt helpen die door de gemeente wordt betaald
 • of u zelf een hulp inhuurt die u betaalt uit een Persoonsgebonden budget

 • binnen welke klasse per week u hulp krijgt

 • gedurende welke periode u hulp krijgt

Eigen bijdrage

Of u zelf iets moet betalen hangt af van de hoogte van uw inkomen. 

Wonen 

Hebt u langdurige gezondheidsproblemen waardoor u zich in huis niet goed kunt bewegen of verplaatsen? Kunt u niet of niet goed gebruik maken van de badkamer, keuken of de trap? Dan kan een aanpassing van uw woning een oplossing zijn. Dat is geregeld in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Voorbeelden

 • een douchestoel

 • een traplift

 • het verwijderen van drempels

  Grotere aanpassingen voor mensen in een rolstoel, zoals een aanbouw of verbouwing zijn ook mogelijk. U krijgt altijd de goedkoopste voorziening waarmee u vooruit kunt. Wilt u een duurdere aanpassing of een luxere uitvoering? Dat kan, maar u moet het verschil dan zelf bijbetalen.

terug naar het Wmo-loket

 
15) Wie kan een aanvraag indienen? 

 • Mensen die door ziekte of gebrek hun woning langere tijd niet goed kunnen gebruiken.

 • Mensen in een AwBZ verpleeg- of verzorgingshuis kunnen één bezoekadres toegankelijk laten maken.

Wie niet?

 • Mensen die een woningaanpassing vragen in een tweede woning, vakantie- of recreatiewoning;

 • Bewoners van seniorencomplexen als het gaat om gemeenschappelijke ruimten;

Kamerbewoners; Mensen die een voorziening zonder extra kosten kunnen laten aanbrengen bij nieuwbouw of renovatie.


Verhuizen

Hebt u een aangepaste woning en gaat u verhuizen naar een niet- of minder aangepaste woning? Dan krijgt u geen vergoeding voor aanpassingen in uw nieuwe huis. De regel is dat er slechts één keer een woning wordt aangepast. U mag natuurlijk vaker verhuizen, maar dan moet u wel zelf de kosten betalen. Uitzonderingen zijn sociaal medische omstandigheden waardoor een aanpassing in een ander huis wel nodig is. We bekijken die situaties individueel.

terug naar het Wmo-loket

 
 

Rolstoelen 

16) Kunt u zich door een lichamelijke handicap niet zelfstandig verplaatsen?

 • Hebt u langer dan zes maanden een rolstoel nodig? Dan kunt u van de gemeente een rolstoel krijgen. 
 • Hebt u korter dan zes maanden een rolstoel nodig? Dan kunt u er één lenen bij de thuiszorgwinkel van RIVAS

Leerdam: Koningin Emmalaan 30
Gorinchem: Vaart 15
Alblasserdam: de Alblashof 1.
Hardinxveld-Giessendam: Pietersweer 36. 

Winkels

Hal Beatrixziekenhuis Gorinchem: Banneweg 57.
Hal Albert Sweitzerziekenhuis Dordrecht: locatie Dordtwijk.
Mensen die in een AWBZ instelling wonen kunnen terecht bij de AWBZ.

Soorten rolstoelen

 •  handbewogen (duw-)rolstoel voor binnen en buiten
 • elektrische rolstoel
 • sportrolstoel

Voor een rolstoel hoeft u geen eigen bijdrage te betalen.  

terug naar het Wmo-loket


17) Lenen of kopen?

 • U kunt een rolstoel lenen van de firma Welzorg. De gemeente betaalt de kosten aan de firma Welzorg. 
 • Het is ook mogelijk voor een andere leverancier te zoeken: Breva of Emcart Reha team      
 • U koopt zelf een rolstoel van een Persoonsgebonden budget (Pgb). U krijgt een budget van de gemeente voor de aanschaf en onderhoud en reparatie.   

Mensen met een Wmo-voorziening, een invalidenparkeerkaart of een begeleiderskaart van de NS kunnen via Valys buiten de regio reizen. Valys vervoert niet zelf, maar regelt het vervoer van deur tot deur in de vorm van een collectieve (rolstoel-) taxi(bus). De vergoeding die u zelf moet betalen komt neer op de prijs die u ook in het openbaar vervoer zou moeten betalen voor die rit. U kunt tegen betaling (maximaal) vier reisgenoten meenemen. Zij betalen hetzelfde kilometertarief als u. Voor het bovenregionaal vervoer hebt u een vervoerspas nodig. Die kunt u aanvragen bij Valys, via telefoonnummer (0900) 9630. Daar kunt u ook een brochure aanvragen. Op www.valys.nl staat aanvullende informatie. voordat u hulp bij het huishouden krijgt, bekijkt de gemeente of er in uw situatie sprake is van Gebruikelijke Zorg. Dat betekent dat wordt bekeken of er een volwassen gezonde huisgenoot is die de huishoudelijke taken tijdelijk kan overnemen. Er wordt dan geen hulp bij het huishouden toegekend. De gemeente bekijkt ook of er andere voorzieningen zijn waarvan u gebruik kunt maken. Bijvoorbeeld een crèche of kinderdagverblijf, overblijfmogelijkheden op school, voor- en naschoolse opvang, maaltijdvoorziening, hondenuitlaatservice of boodschappendienst. 

terug naar het Wmo-loket